Questions and Answers

Fakty o ohorkoch

Pošlite nám svoje otázky a my sa na ne pokúsime odpovedať.

contact@worldnoashtray.com

 

Koľko cigariet sa každoročne predá?

Každý rok sa na svete predá približne 5,6 bilióna cigariet

Koľko odpadu predstavuje plastový odpad z cigaretových ohorkov?

S priemernou hmotnosť cigaretového ohorku 0,2 g ide spolu o 1,1 milióna ton odpadu. To predstavuje 0,3 % všetkých plastov každoročne vyrobených na celom svete (359 miliónov ton).

Z čoho sú cigaretové ohorky vyrobené?

Cigaretové ohorky pozostávajú z:

  • Filtra (vyrábaný z acetátu celulózy – bioplastu vyrábaného z drevnej buničiny)
  • Jemného papiera
  • Nespálených zvyškov tabaku
  • Popola, zvyškov dymu a ďalších látok vznikajúcich pri spaľovaní

Aký účel plnia cigaretové filtre?

Účelom cigaretového filtra je zachytiť časť pevných častíc z dymu a odfiltrovať látky nachádzajúce sa v dyme, napr. zvyšky dymu, nikotín alebo oxid uhoľnatý. Filter zároveň fajčiarovi umožňuje cigaretu držať a uhasiť.

Koľko váži jeden cigaretový ohorok?

Ak bola cigareta dofajčená, jeden ohorok má hmotnosť približne 0,2 gramu. Odhodené cigaretové ohorky môžu vážiť aj viac, hlavne ak cigareta nebola dofajčená (zvyšok tabaku a papiera) alebo ak sa dostali do kontaktu s hlinou a vlhkosťou.

Sú cigaretové filtre biodegradovateľné?

Acetát celulózy sa rozloží v priebehu niekoľkých mesiacov až rokov, v závislosti od podmienok prostredia, v ktorom sa nachádza. Z tohto dôvodu ho nemožno označiť za biodegradovateľný, pravdou však je, že sa v prírode časom nehromadí. Výrobcovia tabakových výrobkov sa už mnoho rokov venujú výskumu rýchlejšie sa rozkladajúcich cigaretových filtrov, doteraz však nenašli lepšiu alternatívu ako acetát celulózy. Aj keď výskum v tejto oblasti pokračuje, treba predpokladať, že cigaretový filter v súčasnej podobe naďalej zostane súčasťou produktu.

Vznikajú z cigaretových filtrov mikroplasty?

Cigaretové filtre sú vyrobené z acetátu celulózy – bioplastu vyrobeného z drevnej buničiny. Sú preto veľmi odlišné od bežných plastov vyrobených z ropných látok. Aj keď sa časom samé rozložia, nerozkladajú sa dostatočne rýchlo na to, aby sme ich mohli označiť za biodegradovateľné – čiže rozložiteľné v priebehu niekoľkých mesiacov. Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že z cigaretových ohorkov by vznikali mikroplasty.

Sú cigaretové ohorky recyklovateľné?

Technicky vzaté áno – možno ich recyklovať. Vyžadovalo by si to však komplexný systém ich zberu, dopravy a spracovania a veľké množstvo vody, chemických látok a energie potrebných na ich vyčistenie, čo by z pohľadu vplyvu na životné prostredie úplne anulovalo prínos takejto recyklácie.

Sú cigaretové ohorky považované za toxický odpad?

Napriek tomu, že cigaretové ohorky obsahujú zvyšky dymu, následkom čoho zapáchajú, neobsahujú žiadnu látku v takom množstve, aby sme ich mohli považovať za nebezpečný odpad. Cigaretové ohorky by mali byť likvidované s komunálnym odpadom. Nikdy by nemali skončiť odhodené na zemi alebo kdekoľvek v prírode.

Je možné vyrábať cigarety bez filtrov?

Fajčiari jednoznačne uprednostňujú cigarety s filtrami. Filtre zabraňujú tomu, aby sa kúsky tabaku dostávali do úst a zároveň menia chuť dymu. Ak by sme filter odstránili, bolo by potrebné zmeniť zloženie tabakovej zmesi tak, aby spĺňala predpisy o emisiách. Snaha o zakázanie cigaretových filtrov v rámci úsilia o zníženie množstva odpadu by ovplyvnila aj fajčiarov, ktorí ohorky neodhadzujú. Snahy zákonodarcov o zakázanie filtrov už boli v minulosti neúspešné.

Je možné vyrábať cigarety s papierovými filtrami?

Filter musí odolávať zmenám vlhkosti a byť dostatočne odolný a trvácny, aby ho bolo možné vyrábať strojovo, uskladňovať ho a manipulovať s ním bez toho, aby to malo negatívny vplyv na chuť. Dnes je najvhodnejším materiálom na tento účel acetát celulózy – bioplast vyrobený z drevnej buničiny.

Papierové filtre dávajú cigarete inú chuť a vo väčšine prípadov fajčiarom nevyhovovali. Zmena materiálu z acetátu celulózy na celulózu by nepomohla chrániť prírodné zdroje, pretože oba materiály pochádzajú z drevnej buničiny. Papiera by sme dokonca potrebovali trojnásobné množstvo, následkom čoho by sa spotrebúvalo ešte viac drevnej buničiny. Okrem toho, papierové filtre by mohli fajčiari vnímať ako menej škodlivé pre životné prostredie, čo by mohlo spôsobiť, že ich budú odhadzovať ešte viac, čiže presný opak toho, čo chceme dosiahnuť.

Je možné vyrábať filtre bez plastov?

V súčasnosti sa filtre vyrábajú z acetátu celulózy, čo je obnoviteľný a čiastočne biodegradovateľný materiál. V minulosti bolo posudzované použitie mnohých iných materiálov. Aby bol akceptovateľný, takýto nový materiál by musel spĺňať nasledujúce kritériá:
 

  • Vysoká účinnosť filtrácie a konzistentnosť na úrovni filtrov z acetátu celulózy
  • Výrazné zníženie celkovej uhlíkovej stopy a/alebo podstatné zlepšenie biodegradovateľnosti v morskom, vodnom a pôdnom prostredí v porovnaní s filtrami z acetátu celulózy
  • Prijateľné chuťové vlastnosti, pretože aby produkt mohol mať pozitívny vplyv na životné prostredie, musí byť na trhu úspešný
  • Výhodný z ekonomického hľadiska (vývoj všetkých materiálov začína v laboratóriu – vhodný materiál musí byť možné vyrábať vo veľkých objemoch za priaznivú cenu)
     

Doteraz sa nepodarilo nájsť lepšiu alternatívu ako acetát celulózy, ale s príchodom nových materiálov a procesov výrobcovia cigariet neustále preskúmavajú aj iné možnosti.

Koľko cigaretových ohorkov skončí voľne pohodených?

Existuje množstvo výskumov, ktoré sa snažia odhadnúť množstvo odpadu v prostredí pochádzajúceho z cigariet. Je však iba veľmi málo reálnych zistení. Mnohé prieskumy venované odpadu uvádzajú, že fajčiari voľne pohodia jednu až dve tretiny všetkých cigaretových ohorkov. Nedávno bola realizovaná štatisticky významná terénna štúdia vo Francúzsku, ktorá zistila, že jedna z troch cigariet končí voľne pohodená.

Zdroj: ENOTIKO, OPTAE, Francúzsko 2019

Sú systémy na zálohovanie cigariet a tabakových výrobkov dobrým riešením na obmedzenie množstva odhadzovaných cigaretových ohorkov?

Nie. Aj keď na prvý pohľad sa môže zdať, že je to účinná metóda, takýto systém by bol náročný na prevádzku a spojený s mnohými problémami ako zápach, hygiena... Najlepším spôsobom ako znížiť množstvo odhadzovaných cigaretových ohorkov je podporiť a umožniť správnu likvidáciu odpadu a snažiť sa o zmenu správania spotrebiteľov. Európska komisia uvádza, že „namiesto novej legislatívy, ktorá by zaviedla systém zálohovania […] by sme sa mali zamerať na správne zavádzanie opatrení uvedených v Smernici o  jednorazových plastoch, ktoré sú vhodné a primerané na to, aby dokázali zásadným spôsobom znížiť vplyv tabakových výrobkov s filtrami na životné prostredie.  Zavedenie zálohového systému tabakových výrobkov nie je na dosiahnutie týchto cieľov považované za potrebné ani vhodné.